Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Århus Karate Skole. Dens hjemsted er Århus kommune.


§ 2 Foreningens formål. Århus Karate Skoles formål er at optræne den enkelte udøver i karatestilarten wadokai.


§ 3 Medlemsskab af organisationer. Århus Karate Skole er medlem af Dansk Karate Forbund samt stilartsorganisationen Dansk Wadokai og derigennem undergivet disses love og bestemmelser.


§ 4 Optagelse af medlemmer. Som medlem i Århus Karate Skole kan enhver, der er fyldt seks år, optages.


§ 5 Kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.


§ 6 Udmeldelse - eksklusion. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer. Stk. 2: Når et medlem er kommet i kontingentrestance for seks måneder, ophører medlemsskabet automatisk. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. Stk. 3: Endvidere kan bestyrelsen indstille et medlem til eksklusion, når særlige forhold giver anledning dertil. Indstillingen kræver, at mindst 3/5 af bestyrelsen stemmer for. Den endelige afgørelse kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt efter § 9, og vedtagelse kræver, at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for eksklusionen.


§ 7 Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Stk. 2: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftligt opslag i klublokalet. Dagsordenen bekendtgøres senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Stk. 3: Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


§ 8 Dagsorden. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:1.        Valg af dirigent.

2.        Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.        Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.        Fastsættelse af kontingent.

5.        Behandling af evt. indkomne forslag.

6.        Valg af formand eller næstformand.

7.        Valg af øvrige bestyrelse og to suppleanter.

8.        Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.        Valg af udvalg.

10.      Eventuelt.


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom


§ 10 Generalforsamlingens ledelse. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Stk. 2: De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Stk. 3: Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optegnes i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.


§ 11 Bestyrelsesvalg. Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem. Hvert medlem vælges for to år af gangen af den ordinære generalforsamling. Stk. 3: Formand og femte bestyrelsesmedlem er på valg på ulige år, mens næstformand, kasserer og sekretær er på valg på lige årstal. De to bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.


§ 12 Konstituering. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald træder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 3: Over bestyrelsens arbejde føres en protokol.


§ 13 Regnskab. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31/12 til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisoren den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 14 Revision. På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 15 Instruktør. Chefinstruktøren er ansvarlig for den daglige undervisning.


§ 16 Legemsbeskadigelse. Deltagelse i klubbens arrangementer af enhver art sker på deltagernes eget ansvar. Klubben kan ligeledes aldrig drages til ansvar for uheld af enhver art sket under træningen.


§ 17 Foreningens ophævelse. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvilket almennyttigt formål foreningens formue skal tilfalde.


§ 18 Vedtægter. Vedtægtsændringer kan kun ændres ved to procedurer: Ved fuldtallig bestyrelse, samt mindst 3/5 flertal inden for denne. Eller ved forslag fremstillet på generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er fremmødt og 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 19 Samværspolitik Formålet med at udarbejde en samværspolitik i ÅKS er at tilgodese og beskytte det enkelte barn/den enkelte idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb.


Som udgangspunkt lægges der op til at aktivitetsudvalg, trænere, ledere, bestyrelses-medlemmer, etc. i ÅKS informeres om, hvad der er sunde, fornuftige og normale samværsformer. Samværsformerne bør formuleres, så der ikke er tvivl om, hvordan man skal opføre sig over for hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i det daglige foreningsarbejde.


Mulige samværsformer kunne tage udgangspunkt i nedenstående udsagn:


1.    I ÅKS taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.

2.    Trænere/instruktører skal ikke have eneansvaret for et hold børn.

3.    Et nej respekteres også i leg.

4.    I forbindelse med ture, stævner o.l. er der altid mindst to voksne ledere/instruktører med.

5.    Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum – mobiltelefoner skal være slukket til træning og i omklædningsrum.

6.    Instruktører, trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.

7.    Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end instruktørerne/trænerne gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

8.    Hvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende træner/instruktør meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

9.    Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.

10.  Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.


Det er ÅKS`s formand som tegner foreningen i en sådan sammenhæng, med støtte fra et udvalgsmedlem. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.


Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen. Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkeligt, samtidig med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket, bør foreningens øvrige medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.


[Vedtaget 04/02 1976; rettet 31/09 1981; rettet 21/02 2000; rettet 26/06 2001; rettet 29/01 2002; rettet 26/9 2008].